Затменія въ 1920 Г

Въ 1920 г. буде два затменія солнца и два затменія мѣсяца.

1. Полне затменіе мѣсяца 2-го мая. Буде видне въ западныхъ Индіяхъ, южной Америкѣ, Европѣ и Африкѣ. Начало буде видне въ восточной части Сѣверной Америки и западной Азіи, а конецъ въ Сѣверной Америкѣ кромѣ найдальшихъ сѣверо-западныхъ сторонъ.

2. Частичне затменіе солнця 18 мая. Въ Соед. Штатахъ не буде видне. Вуде видне лишень въ Австраліи.

3. Полне затменіе мѣсяца 27 октября. Буде видне въ Австраліи и на Филипинскихъ островахъ. Начало буде видне вообще въ западной части Сѣверной Америки и въ Азіи, кромѣ занадиыхъ сторонъ. Конецъ буде видный вообще въ Азіи, восточной Африкѣ и Европѣ, кромѣ западныхъ сторонъ.

4. Частичне затменіе солнца 10 ноября. Буде видне въ сѣверо-восточныхъ сторонахъ Сѣверной Америки и на сѣверѣ отъ линіи, потягненой черезъ Литлъ Ракъ, Арк., и Денверъ, Коло., въ южно-западной части Европы и сѣверо-западномъ кутѣ Африки.
[BACK]