>Yaroslav Trokhanovsky, Chorus Director
Yaroslav Trokhanovsky, director of the Lemkovina Chorus, Lemkovina, Poland.[BACK]