Перебудова: Што Ставо Причыном Єй Здійсніня?

В Совітскім Союзі гнескы триває процес докорі иной, революцыйной перебудовы суспільного жытя.

Чым выкликана необхідніст здійсніня в СССР перетворень. Коротко на тото запытаня можна одповісти так: самым жытьом.

За сімдесят років свого існуваня перша в історії людства соціалістична держава зробила справді величезний крок од віковой одсталости до вершын прогресу. Тото відомо вшыткым. Але відомо тіж, же крок тот дався непросто, бо сьвіт іщы не мав досьвіду соціалістичного будівництва, радянскы люде робыли тото вперше, причом за надзвичайно складных обставин — в умовах успадкуваной од росыйского царизму соціально-економічной одсталости, ворожого зовнішнього оточіня. Были і сьміливи експерименты, і розмаіты повороты, і прикры помылкы, і гіркы розчаруваня...


Gorb

В ході соціально-економічного розвою Совітского Союза дедале выразнійше выявлятся непридатніст старых методів управліня тым розвоєм, старых форм сусьпільного жытя, такых, передовшыткім, як максимальна централізація влады, адмініструваня, екстенсивный напрям економічного зростаня, орієнтуваня на кількісны показникы, повільне впроваджыня здобытків науково-технічного прогресу і, што особливо неприпустимо, нехтуваня демократичныма нормами жытя, гласнісьтю, громадском думком.

Отже, необхідніст заміны старой системы управліня, котра повнісьтю вычерпала себе, новом, прогресивнійшом і ефективнійшом, стала очевидном. XXVII зізд КПСС (одбывся на зачатку 1986 року) проголосив докорінну перебудову сусьпільного жытя і управління економіком єдино правельным шляхом переходу радянского суспільства на новый ступінь розвою і утверджіня вышых, гнесьніх форм соціалізму, його дальшой модернізациі і удосконаленя. 

Єдным з найголовнійшых задань єст реформа управління економіком, а центральеном ланком той реформы — принятый сесійом Закон про державне підприємство (обєднаня). Надаючы підприємству першорядного значеня як основній ланці економікы, новый закон значно розшырює його права, забезпечує йому правдиву самостійніст основом котрой єст повный господарскый розрахунок, самофінансуваня і самоокупніст.

Одгнескы виробничы і соціальны планы — як річны, так і пятирічны «не будут спускатися» підприємству згора, як было до того, а будут розроблятися і затверджуватися ним самым. Йому тепер ныхто ныч не буде навязувати. Што выробляти, як виробляти — вшытко тото оно буде визначати самостійно, выходячы зо своіх можливостей і потреб спожывача. Але існувати му доведется лем за рахунок самым же ним зароблених коштів. Ліпше буде працювати підприємство — ліпше будут жыти його трудівникы, гірше буде працювати — гірше будут жыти і, отже, змушены будут робити вшытко, жебы выправнити стан. Як выробничый, так і соціальний розвой підприємства цавком і повнісьтю буде залежати од результатів його діяльности, од одержаного ним прибытку, і тот якнайліпше буде стимулюваты высокопродуктивну працу трудового колєктиву, ініціативу каждого трудівника.

Розширеню самостійности підприємств буде сприяти тыж запроваджуване на них самоурядуваня як єден з выявів демократизаціі сусьпільного жытя. Самоурядуваня передбачат активну участ колєктиву підприємства в приняті і виконані вшыткых рішень, што стосуются го діяльносты, выборніст кєрівного складу підприємства — од бригадира до генерального директора, а тіж єдиноначальніст в управліні підприємством. Інтересы трудівників будут уособлювати створюваны на підприємствах і в обєднанях рады трудовых колективів, котрым надаются великі повноваженя што до активного впливу навшыткы стороны житя.

Згідні з новым законом, підприємства мают право установлювати і розвивати звязкы з зарубіжнима партнерами, выходити безпосередньо на зовнішній рынок, створювати в себе зовнішньо-торговельны фірмы.

В процесі житєдіяльности підприємства може статися так, же внасьлідок систематичного невыконаня выробничых задань, а отже, і постійной збытковосты доведеся реорганізувати альбо ліквідувати його як таке, што задає збытків сусьпільству, державі. Закон передбачат тот крйній захід, але він гарантує в тім выпадку забезпечена працом вшытких вывільненых трудівників.

Велике значена для дальшого поглыблена соціалістичной демокрації, розвою самоурядуваня, гласности, критикы і самокритикы мают тіж приняты сесійом Верховной Рады СССР законы про всенародне обговореня важных пытань державного жытя і про порядок оскаржіня в суд неправомірных дій службових осіб, котры обмежуют права громадян.

Перебудова владно входыт го вшыткы сферы жытя радянского сусьпільства: в економіку, де здійснятся перехід од екстенсивних до інтенсивных методів, прискореный соціально-економічный прогрес на найпередовійшій науково-технічній основі; в політичну, де розгортаются шырока демокрація і самоврядуваня, выкорінюєся бюрократизм і злоужываня владом, зміцнюеся соціалістична законніст; в духовну, же утверджуются принцыпы высокой моральности, соціалістичных цінностей.

—— ◀ ︎▶ ◀ ︎▶ ◀ ︎▶ ︎——[BACK]